Forsikring og fri rettshjelp

DEKNING AV UTGIFTER TIL ADVOKAT

Ta kontakt med oss for en orientering om dine rettigheter og muligheter.

FORSIKRING

Mange har rettshjelpforsikring i sin innbo eller villaforsikring til dekning av advokatbistand i tvister. Som regel er egenandelen på kr 3000,- eller kr 4000,- med tillegg av 20 % av overskytende.
Normalt sender advokaten inn en anmodning om rettshjelpdekning til forsikringsselskapet etter å ha fått opplyst polisenummer eller fødselsnummeret av klienten.

Vilkårene varierer mellom selskapene. Forsikringen dekker som regel bare saker hvor klienten er i egenskap av privatperson. Som regel dekkes typisk ikke sakstyper knyttet til klientens arbeid, eller såkalte familiesaker
(skiftesaker og barnefordelingssaker). Egenandelen er forskjellig, det samme er beløpet som dekkes under forsikringen.

Normalt er forsikringen begrenset til saken økonomiske interesse,
og oppad begrenset til mellom kr 80 000,- til kr 100 000,-.
Dersom du for eksempel har en forsikring som ilegger en egenandel på kr 4000,- pluss 20 % av overskytende,
og du er deltaker i en tvist hvor dine advokatutgifter samlet sett vil bli kr 50 000,-
vil dermed egenandelen være kr 13 200,- og forsikringens andel vil være på kr 36 800,-.

Dersom saken ender i retten, og du vinner, skal normalt motparten dekke dine saksomkostninger.
I slike tilfeller vil som regel ikke forsikrningsselskapet dekke advokatutgiftene.

Dersom du taper i retten og må betale motpartens omkostninger, har noen selskap en svært god forsikringsordning som dekker idømte saksomkostninger, mens andre selskap har det ikke.

HVA DEKKES AV MOTPARTEN?

Dersom man vinner en sak for retten, skal normalt motparten dekke dine omkostninger.
Saken er vunnet hvis parten har fått medhold fullt ut eller i det vesentlige, eller hvis motpartens sak er avvist eller hevet fordi den er frafalt eller ikke hører under domstolene. Gjelder saken flere krav mellom samme parter, er det samlede utfallet avgjørende. Motparten kan helt eller delvis fritas for erstatningsansvar hvis tungtveiende grunner gjør det rimelig.
Det finnes også andre modifikasjoner fra dette utgangspunktet.

I tillegg er det viktig å merke seg særreglene i saker som behandles i forliksrådet eller under "småkravsprosess"
(når tvistebeløpet er under kr 125 000,-.)

For forliksrådet dekkes bare:
Rettsgebyret (p.t. kr 1 049,-), reiseutgifter for part med personlig møteplikt og et halvt rettsgebyr for part uten personlig møteplikt (kr 525,-), fire ganger rettsgebyret til rettshjelp (kr 4 196,-) og 25 % mva for momspliktige.

Når saken går etter småkravsprosess dekkes bare:
Partens reise til rettsmøtet, rettsgebyret (3,5 ganger rettsgebyret, dvs. kr 3 671,- og dersom saken har vært i forliksrådet først, 2,5 ganger rettsgebyret, dvs. kr 2 622,-) og ellers maksimalt 20 % av tvistesummen, men alltid inntil kr 2 500,- og aldri mer enn kr 25 000,-.

FRI RETTSHJELP

I noen bestemte sakstyper kan du ha krav på fri rettshjelp. Det er som hovedregel ikke nok at man har dårlig råd for å få innvilget fri rettshjelp fra det offentlige.

Fritt rettsråd (før sak reises for domstolene)
I noen utvalgte sakstyper kan man ha rett på fritt rettsråd og kun betale en egenandel med kr 1 020,- (pr. 01.01.17)
for utgifter til advokat. Sakstypene som normalt faller inn under denne ordningen er ekteskap- og familiesaker (herunder tvist om barna og økonomisk oppgjør), erstatning ved personskade eller tap av forsørger, saker om oppsigelse eller utkastelse av bolig som leietaker bebor, oppsigelse/avskjed i arbeidsforhold, sak om voldsoffererstatning eller i klagesak etter folketrygdloven.
Forutsetningen for at utgiftene til advokat skal kunne dekkes, er at man oppfyller visse økonomiske vilkår, det vil si at man har årlig bruttoinntekt på under kr 246 000,- og ikke har formue som overstiger
kr 100 000,- (pr. 01.01.17).
For ektefeller/samboere er inntektsgrensen kr 369 000,-. Med bruttoinntekt menes all skattbar inntekt i og utenfor arbeidsforhold, før fradrag. Personer som har en årlig brutto inntekt under kr 100.000,- slipper egenandel.
I noen sakstyper kan man også ha krav på fri rettshjelp uten at det belastes egenandel eller at de økonomiske vilkår må være oppfylt. Dette gjelder noen utlendingssaker, barnevernssaker, siktede som reiser sak om urettmessig straffeforfølgning, voldsofre i erstatningssak mot gjerningspersonen m.v.

Fri sakførsel (sak for retten)
Under tilsvarende saker og forutsetninger som nevnt under «fritt rettsråd», kan man også ha krav på å få dekket utgifter til advokat i en rettssak. Egenandelen er imidlertid høyere, og vil beløpe seg til 25 % av utgiftene, men begrenset oppad til kr 8 160,- (8 x salærsatsen som p.t er kr 1 020,-).

ANDRE MULIGHETER

I tillegg kan du ha krav på dekning av advokatutgifter når du klager på et forvaltningsvedtak (herunder også pasientskadesaker) og får medhold i klagen.